Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

 

 

Kunnanhallitus 15.05.2023 § 90 

 

 

 

Kustavin kunnanvaltuusto on kokouksessaan 02.08.2021 § 19 päättänyt yksimielisesti valita valtuuston puheenjohtajaksi Jukka Lehtisen, 1. varapuheenjohtajaksi Sami Latokartanon, 2. varapuheenjohtajaksi Sirpa Koskisen ja 3. varapuheenjohtajaksi Silvi Ucken toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023. Kustavin kunnan hallintosäännön 51 §:n mukaan valtuustolla on kolme varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan kahden vuoden toimikaudeksi.

 

Kuntalain 18 §:n mukaan:

 

"Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen kokouksessa."

 

Kuntalain 71 §:n mukaan:

 

"Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:

1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi."

 

Kuntalain 72 §:n mukaan:

 

"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;

3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;

4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

 

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

 

 

Kuntalain 105 §:n mukaan:

 

"Vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun.

 

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, ehdokkaat on hyväksyttävä ennen vaalia ja ehdokkaana tulee olla sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen. Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraavaksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

 

Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin sähköisessä kokouksessa vain, jos vaalisalaisuus on turvattu."

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä kolme varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025.

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Kunnanvaltuusto

 

Kunnanvaltuusto 19.06.2023 § 12  

95/00.00.01/2021  

 

 

Käsittely kokouksessa

 

 Valtuutettu Laura Nummela ehdotti, että kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi valitaan Jukka Lehtinen.

 

 Valtuutettu Mirja Järvelä ehdotti, että kunnanvaltuuston I varapuheenjohtajaksi valitaan Sami Latokartano.

 

 Valtuutettu Kai Nieminen ehdotti, että kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajaksi valitaan Sirpa Koskinen.

 

 Valtuutettu Antti Ääritalo ehdotti, että kunnanvaltuuston III varapuheenjohtajaksi valitaan Silvi Ucke.                               

 

Päätös Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi Jukka Lehtisen, I varapuheenjohtajaksi Sami Latokartanon, II varapuheenjohtajaksi Sirpa Koskisen ja III varapuheenjohtajaksi Silvi Ucken toimikaudeksi 1.6.2023 - 31.5.2025.

 

Täytäntöönpano Valitut

 Luottamushenkilörekisteri

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa