Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Kunnanhallituksen vaali

 

 

Kunnanhallitus 15.05.2023 § 91 

 

 

 

Hallintosäännön 6 §:n mukaan Kustavin kunnanhallituksessa on seitsemän jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu.

 

Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättynyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi tai jäljempänä toisin säädetä. Toimikaudesta voidaan päättää valtuuston päätöksellä kunnanhallitusta valittaessa. Toimikauden pituus voidaan määritellä myös hallintosäännössä. (Kuntalaki 32 §)

 

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä seuraavasti:

 

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)      välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,

 

2)      henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

 

3)      kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,

 

4)      henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

 

Vaalikelpoisuuteen kunnanhallitukseen vaikuttavat ensinnäkin vaalikelpoisuusrajoitukset valtuustossa. Henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon, ei ole myöskään vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Toiseksi rajoitukset koskevat välittömästi kunnanhallituksen alaisen henkilöstön lisäksi lautakuntien esittelijöitä ja asioiden valmistelijoita. Kolmanneksi rajoitukset koskevat kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan konserniyhteisön henkilöstöä. Neljänneksi rajoitukset koskevat kunnan henkilöstön edunvalvonnasta vastaavia henkilöitä. Viidenneksi vaalikelpoisuusrajoitus voi kohdistua kunnassa toimivien liikeyritysten johtohenkilöihin, ei kuitenkaan kunnan määräysvallassa olevien liikeyritysten johtohenkilöihin.

 

Tasa-arvolain soveltaminen

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla. 

 

Esittelijä  

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee kunnanhallitukseen toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025 seitsemän jäsentä ja jokaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Kunnanvaltuusto

 

Kunnanvaltuusto 19.06.2023 § 13  

79/00.00.01/2023  

  

Käsittely kokouksessa

 

 Kirsi Lindroth ehdotti, että kunnanhallitukseen valitaan seuraavat jäsenet ja

 varajäsenet:

 

 Kunnanhallituksen jäseneksi Antti Ääritalo ja varajäseneksi Sami Jalonen.

 Kunnanhallituksen jäseneksi Mirja Järvelä ja varajäseneksi Kirsi Lindroth.

 Kunnanhallituksen jäseneksi Matias Juslin ja varajäseneksi Kari Herhi.

 

 Laura Nummela ehdotti, että kunnanhallitukseen valitaan seuraavat

 jäsenet ja varajäsenet:

 

 Kunnanhallituksen jäseneksi Mia Lehtonen ja varajäseneksi Jarmo

 Mäntynen.

 Kunnanhallituksen jäseneksi Mari Väisänen ja varajäseneksi Tiina Uotila.

 Kunnanhallituksen jäseneksi Timo Urpo ja varajäseneksi Laura Nummela.

 

 Sirpa Koskinen ehdotti, että:

 

Kunnanhallituksen jäseneksi valitaan Kai Nieminen ja varajäseneksi Jonna Kallio.                           

 

 Silvi Ucke ehdotti, että:

 

 Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valitaan Antti Ääritalo ja

 varapuheenjohtajaksi Mia Lehtonen.

 

   

Päätös 

 Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että

 

 1) kunnanhallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valitaan:

 

 Kunnanhallituksen jäseneksi Antti Ääritalo ja varajäseneksi Sami Jalonen.

 Kunnanhallituksen jäseneksi Mirja Järvelä ja varajäseneksi Kirsi Lindroth.

 Kunnanhallituksen jäseneksi Matias Juslin ja varajäseneksi Kari Herhi.

 Kunnanhallituksen jäseneksi Mia Lehtonen ja varajäseneksi Jarmo Mäntynen.

 Kunnanhallituksen jäseneksi Mari Väisänen ja varajäseneksi Tiina Uotila.

 Kunnanhallituksen jäseneksi Timo Urpo ja varajäseneksi Laura Nummela.

 Kunnanhallituksen jäseneksi Kai Nieminen ja varajäseneksi Jonna Kallio; ja

 

 2) kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valitaan Antti Ääritalo ja varapuheenjohtajaksi Mia Lehtonen.

 

Täytäntöönpano Valitut

 Luottamushenkilörekisteri

 

 

 

 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa