Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 10.06.2024/Pykälä 113

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kustavin kunnan viestintäsuunnitelma

 

 

 

Kunnanhallitus 15.05.2023 § 87 

 

 

 

Kustavin kunnan hallintosäännön 5 luvun 14 §:n 15 ja 16 kohtien mukaan kunnanhallitus päättää elinkeinotoimen ml. matkailutoimen järjestämisen perusteista sekä matkailumarkkinoinnin järjestämisen perusteista.

 

Kustavin kunnan perustamisesta tulee vuonna 2024 kuluneeksi 150 vuotta. Lisäksi samana vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta Volter Kilven syntymästä. Juhlavuoden suunnittelu on käynnistynyt keväällä 2023. Tässä yhteydessä on linjattu, että juhlavuoden tulisi näkyä kaikessa kunnan markkinoinnissa. Juhlavuoden toteuttamisen onnistuminen edellyttää huolellista suunnittelua ja aikatauluttamista sekä käyttöönotettavan visuaalisen ilmeen uudistamista. Tässä yhteydessä on valmisteltava myös ehdotus juhlavuoden tun­nuk­sen, lo­gon, vä­rien, font­tien ja mui­den il­meen ele­ment­tien käyt­östä sekä muut mark­ki­noin­ti­vies­tin­tään liit­ty­vät kes­kei­sim­mät mää­rit­te­lyt. Suunnittelu tulee järjestää niin, että työn tulokset ovat hyödynnettävissä myös jatkossa.

 

Markkinointi- ja toimenpidesuunnitelman tulee sisältää matkailumarkkinoinnin ja viestinnän perusteet ja toteuttaminen vuodelle 2024 edellä kerrotuin tavoin. Toimenpidesuunnitelmaan vuodelle 2024 sisällytetään juhlavuoden tapahtumat sekä kunnan viestinnän- ja matkailumarkkinoinnin (ml. elinkeinotoimi) painopistealueet mukaan lukien erityisesti esitteet ja muut julkaisut, lehti-ilmoitukset ja muu mainonta, messut ja muut markkinointitapahtumat. Suunnitelman tekemisessä hyödynnetään aikaisempaa kustannus- ja vaikuttavuustietoa.

 

Suunnitelma laaditaan pääosin omana työnä. Tarvittavista ja välttämättömistä hankinnoista päättää kunnanjohtaja talousarvion ja hankintavaltuuksiensa puitteissa.

 

Suunnitelman laatiminen osoitetaan matkailun projektipäällikön tehtäväksi yhteistyössä hyvinvointikoordinaattorin kanssa. Suunnitelma tuodaan erikseen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää Kustavin kunnan markkinointi- ja toimenpidesuunnitelman laatimisesta esittelytekstistä ilmenevin tavoin.

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano Projektipäällikkö

 Hyvinvointikoordinaattori

 

 

 

Kunnanhallitus 21.08.2023 § 122 

 

 

 

Kustavin viestintää ja markkinointia tavoitteellistetaan ja sähköistetään.

 

Viestinnän painopiste vuonna 2024 on Kustavi 150, elinvoimainen saaristo palveluineen. Juhlavuosi rakentuu 150-v. elementeillä tuunatuista kustavilaisista tapahtumista ja pääjuhlasta lauantaina 8.6.24. Viestinnässä, markkinoinnissa ja juhlavuoden toteutuksessa korostuu yhdessä tekeminen.

 

Osallistutaan matka24 messuille VTAn koordinoimalla tavalla. Materiaalien, somemarkkinoinnin  ja matkailuneuvonnan toteutustapaa päivitetään.

 

Markkinointi- ja viestintä 2024 sekä Kustavi 150 vuodelle 2024 resurssoidaan talousarviossa. Osa markkinointikustannuksista syntyy jo syksyllä 2023 ja kustannukset saattavat edellyttää lisätalousarvioesitystä.

 

Toteutusta koordinoidaan johto- ja viestintäryhmässä.

 

Valmistelijat  Projektipäällikkö ja hyvinvointikoordinaattori

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan markkinointi- ja toimenpidesuunnitelman vuodelle 2024.

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että projektipäällikkö Tuuli Jansson oli kokouksessa läsnä tämän pykälän aikana klo 17.00-17.26.

 

 

 

Kunnanhallitus 10.06.2024 § 113  

83/14.02/2023 

 

Valmistelija Projektipäällikkö Tuuli Jansson

 

Esittelijä kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.8.2023 § 122 hyväksynyt Kustavin viestintäsuunnitelman. Viestintäsuunnitelmaa on ollut tarpeen päivittää siten, että se vastaisi viestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin myös 150 -juhlavuoden jälkeen. Viestintäsuunnitelmaa on valmistelun aikana selkeytetty ja tiivistetty sekä osa asioista siirretty liitteisiin. Viestintäsuunnitelma liitteineen tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Viestintäsuunnitelmaa on käsitelty kunnan johtoryhmässä ja sen valmistelussa on myös huomioitu hyvinvointikoordinaattorin vielä 4.6.2024 antamat kirjalliset kommentit.

 

Kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kustavin viestintäsuunnitelman liitteineen esittelytekstistä ilmenevin tavoin.

 

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että projektipäällikkö Tuuli Jansson oli asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän pykälän esittelyn aikana klo 17.04-17.56 ja poistui ennen päätöksen tekoa.

 

Täytäntöönpano

 

Toimialajohtajat

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa