Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Laupusten kalasataman investointihankkeelle (nro 57437) maksetun tuen mahdollinen takaisinperintä.

 

Kunnanhallitus 04.10.2021 § 185 

 

 

Rakennuslautakunta 14.09.2021 § 115

 

Rakennuslautakunta päätti 25.8.2021 kokouksessaan hylätä kaikki osaurakkatarjoukset, koska kunnalle ei toimitettu yhtään pääurakkatarjousta.

 

Rakennuslautakunta päätti selvittää nopeasti, olisiko hankkeeseen liittyvä jäteveden esikäsittelylaitteisto rakennettavissa 30.6.2022 mennessä ja mahdollisesti tehdä rahoitukseen liittyvän hankemuutoshakemuksen ELY- keskukselle.

 

Tekninen toimi on selvittänyt yhdessä Envirefit Oy:n kanssa jäteveden puhdistuslaitteiston rakentamisen toteuttamisaikataulun olemassa olevien päivitettyjen suunnitelmien mukaisena.

 

Selvityksen perusteella hanke olisi toteuttamiskelpoinen määrätyssä ajassa ja olisi valmis 30.6.2022 mennessä.

 

Hankkeen kustannusarvio jää alle 500.000 € (alv. 0 %).

Kunnanhallituksen hyväksymien v.2021 talousarvion täytäntöönpano- ohjeiden perusteella mahdollisen valtionosuuden ja - avustuksen tai muun vastaavan hakemisesta investointihankkeeseen vastaa sen toimielimen esittelijä, jonka toimialalle hankkeen määräraha on hyväksytty.

 

Jäteveden esikäsittelylaitteisto palvelee toteutuessaan ammattikalastusta ja vesiviljelystä.Hankkeen ympäristövaikutukset ovat posiiviset merialueelle.

 

Jätevesien osalta kunnalla on Uudenkaupungin Veden kanssa jätevesien vastaanottosopimus Häpöniemen puhdistamolle.

Lisäksi kunnalla on käytettävissä Uudenkaupungin Veden teollisuusjätevesisopimusta koskeva sopimuspohja, joka käydään yksityiskohtaisesti ko. yrityksen kanssa. Jäteveden esikäsittelylaitteiston

käytöstä on laadittava käyttäjien kanssa sopimus.

 

Esittelijä                            kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto

 

Päätösehdotus          Lautakunta päättää tehdä Laupusten kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemuksen ELY-Keskukselle 30.9.2021 mennessä, jota hakemusta varten rakennuslautakunta tilaa Envirefit Oy:ltä hankkeesta ja muilta suunnittelijoilta mahdollisesti tarvittavia tarkesuunnitelmia. Työ suunnitelmien tarkistamiseksi ei vaadi mittavia kustannuksia, mutta on hyvin kiireellinen. Envirefit toimittaa kunnalle myös hankkeen rahoitukseen vaadittavan kustannusarvion. Todetaan, että hankkeeseen liittyvä kilpailutus on toteutettava Hilmassa.

 

Päätös                               Lautakunta päätti tehdä Laupusten kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemuksen ELY-Keskukselle 30.9.2021 mennessä, jota hakemusta varten rakennuslautakunta tilaa Envirefit Oy:ltä hankkeesta ja muilta suunnittelijoilta mahdollisesti tarvittavia tarkesuunnitelmia. Työ suunnitelmien tarkistamiseksi ei vaadi mittavia kustannuksia, mutta on hyvin kiireellinen. Envirefit toimittaa kunnalle myös hankkeen rahoitukseen vaadittavan kustannusarvion. Todettiin, että hankkeeseen liittyvä kilpailutus on toteutettava Hilmassa.

 Lautakunta tekee katselmuksen 17.9.2021 klo 9:00 Laupusten  kalasatamassa, jotta saadaan lisäinformaatiota päätöksenteon tueksi.

 

 Kari Liippala ja Aki Honkanen poistuivat kokouksesta tämän asian  käsittelyn aikana, ennen päätöksenteon alkamista.

 

 

Rakennuslautakunta 24.09.2021 § 121

136/00.02.04/2021

 

 Paraisten kaupunki on tarjoutunut myymään Timars-merkkisen  kalanlajittelulinjaston oheislaitteineen Kustavin kunnalle               omakustannushintaan 20.800,00 € (alv 0%).

 

 Koska EU on jo tukenut hankintaa 90 %:lla, tähän hankintaan ei ole  mahdollista saada enää tukirahoitusta.

 

 Mikäli kunta hankkii ko. laitteiston ja toteuttaa jäteveden esikäsittelyn  kalasatamaan, kehittämishankkeen keskeiset tavoitteet tulevat täytetyksi ja               hanke toteutuneiden ja toteutuvien kustannusten osalta saataneen EU:n               80 %:n tuen piiriin.

 

 Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä  kauppakirjaluonnos, Paraisten teknisen jaoston päätös lajittelulinjaston               myyntineuvotteluiden aloittamisesta, lajittelulinjaston leikkauskuva ja               alkuperäinen v.2011 Timarsin tarjous Paraisille.

 

Esittelijä                             kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto

 

Päätösehdotus          Rakennuslautakunta päättää ostaa kalanlajittelulinjaston Paraisten  kaupungilta kauppakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin hinnalla 20.800,00

 € (alv 0%) ehdolla, että ELY-keskus myöntää luvan hankinnalle.  Rakennuslautakunta päättää toteuttaa hankkeen edellä mainitulla ja jo               aiemmin päätetyllä tavalla.

 

Päätös                               Rakennuslautakunnan keskustellessa asiasta jäsen Timo Urpo ehdotti               jäsen Markku Vinnikaisen kannattamana, että koko Laupusten               kalasataman investoinnit-hankkeen toteutus lopetetaan tasavertaisuus-               periaatteen vastaisena eikä EU-rahoitusta meri- ja kalatalousrahastosta               haeta. Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta               kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus,               puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi, todeten asian vaativan               äänestyksen. Äänestystavaksi hän ehdotti kädennostoäänestystä, minkä               rakennuslautakunta hyväksyi yksimielisesti.

 Suoritetussa kädennostoäänestyksessä puheenjohtaja Sami Jalonen ja               jäsen Ilona Ääritalo äänestivät käsittelyn pohjana olevan päätös-               ehdotuksen puolesta. Jäsenet Timo Urpo, Markku Vinnikainen ja Virpi               Sipilä äänestivät jäsen Timo Urpon tekemän vastaehdotuksen puolesta.

 

 Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi jäsen Timo Urpon tekemän               ehdotuksen tulleen rakennuslautakunnan päätökseksi.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 04.10.2021

 

 

 Kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Ääritalo on päättänyt käyttää kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta rakennuslautakunnan 24.9.2021 pitämän kokouksen pykälään 121 koskien Laupusten kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemuksen tekemisen arviointia. Kustavin kunnan hallintosäännön 5 luvun 19 §:n mukaisesti asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja. Näin ollen toimivalta ko. päätöksessä on siirtynyt kunnanhallitukselle.

 

 Kuntalain 92 §:n mukaan otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Alemman viranomaisen tekemät ratkaisut eivät millään tavalla sido kunnanhallitusta. Kunnanhallituksella on sama toimivalta kuin alemmalla viranomaisella on ollut. Se on velvollinen tekemään asiassa päätöksen.

 

 Käsiteltäväksi otetussa asiassa voidaan

 - tehdä uusi päätös

 - aiemmin tehty päätös voidaan pysyttää, kumota tai muuttaa taikka

 - asia voidaan palauttaa päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi.

 

 Laupusten kalasataman kehittämishanke on käynnistetty kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hankkeeseen liittyvillä päätöksillä ja toteutukseen  kunnanvaltuusto on  tehnyt  määrärahavarauksia.

 

 Rakennuslautakunnan päätöksen 14.9.2021 § 115 mukaan Laupusten kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemus on toimitettu ELY-keskukselle 22.9.2021 ELY-keskuksen toivomassa aikataulussa. Muutoshakemukseen voidaan tehdä täydennyksiä. Mikäli hankkeen jatkaminen ei toteudu, hakemus peruutetaan.

 

 Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio oli 1.555.000 euroa, jonka kunnan saamat tarjoukset ylittivät huomattavasti. Lisäksi vuonna 2021 suoritetulla tarjouskierroksella ei saatu ollenkaan pääurakkatarjousta eli rakennusurakkatarjousta tarkennettujen suunnitelmien pohjalta. Nyt kyseessä olevan hankekokonaisuuden kustannusarvio jo toteutuneiden ja toteutuvien kustannusten osalta on n. 860 000 euroa ja näin toimien jäteveden esikäsittelylaitteiston ja kalanlajittelulinjaston toteuttamisella saavutetaan kehittämishankkeen keskeiset tavoitteet. EU:n meri- ja kalatalousrahaston tukiprosentti kustannuksiin on 80 %. Koska EU on jo tukenut kalanlajittelulinjaston hankintaa 90 %:lla, tähän hankintaan kuljetuksineen ei ole mahdollista saada enää tukirahoitusta, kuten rakennuslautakunnan kokouksessa on todettu.

 

 Asiaan liittyvää aineistoa on oheismateriaalina.

 

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus toteaa kunnanhallituksen puheenjohtajan käyttäneen otto-oikeutta rakennuslautakunnan 24.9.2021 pitämän kokouksen pykälään 121 ja päättää, että Laupusten kalasataman kehittämisinvestoinnit - hankkeen toteutusta jatketaan kunnanrakennusmestarin rakennuslautakunnalle 14.9.2021 ja 24.9.2021 tekemien päätösehdotusten mukaisesti siten, että  hankehakemuksen täydentämistä varten jäteveden esikäsittelylaitteistosta tilataan Envirefit Oy:ltä  ja muilta suunnittelijoilta mahdollisesti tarvittavia tarkesuunnitelmia sekä hankkeen rahoitukseen tarvittava tarkempi kustannusarvio ja että Paraisten kaupungilta  ostetaan kalanlajittelulinjasto kauppakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin hintaan 20 800 euroa (alv 0 %). Rakennuslautakunnan käsittelyssä on todettu, että em. työ suunnitelmien tarkistamiseksi ei vaadi mittavia kustannuksia, mutta on hyvin kiireellinen. Kunnanhallitus toteaa, että ELY-keskus on päätöksellään 23.9.2021 myöntänyt Paraisten kaupungille kalanlajittelulinjaston myyntiluvan. Kunnanhallitus päättää, että teknisten palveluiden toimialan tehtävänä on toteuttaa em. toimenpiteet ja jatkaa hankkeen edelleen toteuttamista edellyttäen, että hanketta koskeva muutoshakemus on tullut hyväksytyksi ELY-keskuksessa.

 

Päätös   Kunnanhallituksen keskustellessa asiasta jäsen Matias Juslin ehdotti jäsen Jarmo Mäntysen kannattamana, että hanketta ei toteuteta, jolloin Laupusten kalasataman kehittämisinvestoinnit -hanke lopetetaan. Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi todeten asian vaativan äänestyksen. Äänestystavaksi hän ehdotti nimenhuuto-äänestetystä siten, että käsittelyn pohjana olevaa ehdotusta kannattavat sanovat "jaa" ja Matias Juslinin ehdotusta kannattavat sanovat "ei". Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä puheenjohtaja Antti Ääritalo ja jäsen Mari Väisänen sanoivat "jaa" ja jäsenet Matias Juslin, Kai Nieminen, Mia Lehtonen, Kirsi Lindroth ja Jarmo Mäntynen sanoivat "ei".

 

 Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi jäsen Matias Juslinin tekemän ehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja Antti Ääritalo ja kunnanjohtaja Veijo Katara ilmoittivat jättävänsa asiasta eriävän mielipiteensä kunnanhallituksen päätökseen. Heidän eriävien mielipiteidensä perustelut liitetään pöytäkirjaan liitteeksi.

 

 Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että Jukka Lehtinen poistui kokouksesta intressijääviyden perusteella esteellisenä klo 17.40 tämän asian käsittelyn alkaessa. Hän on kalasataman käyttäjä. Edelleen merkittiin pöytäkirjaan, että Jari Nerjanto oli läsnä tämän asian käsittelyn aikana klo 17.40-18.30 poistuen ennen päätöksentekoa.

 

Kunnanhallitus 21.08.2023 § 133  

    

 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on 5.7.2023 päivätyllä kirjeellään esittänyt mm. seuraavaa:

 

"Varsinais-Suomen ELY-keskus on 21.6.2018 myöntänyt Kustavin kunnalle tukea hankkeeseen "Laupusten kalasataman kehittämisinvestoinnit" enintään 1 244 000 euroa (hanke 57437). Hankkeen hyväksyttävät kustannukset ovat 1 555 000,00 euroa. Myönnetty tuki on 80 % hyväksyttyjen kustannusten kokonaismäärästä. Tukipäätöksen mukaan hankkeen tukikelpoisuusaika on 29.10.2014 - 31.12.2020.

 

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus on 18.12.2018 tekemänsä päätöksen nojalla maksanut Kustavin kunnalle sen hakemuksen mukaisesti tukea hankkeesta 57437 yhteensä 59 748,11 euroa.

 

Kustavin kunta on 10.11.2021 toimittanut Varsinais-Suomen ELY­keskukselle otteen 4.10.2021 päivätystä pöytäkirjasta koskien Kustavin kunnanhallituksen kokousta. Pöytäkirjassa on mainittu muun ohella, että äänestyksen jälkeen on päätetty lopettaa Laupusten kalasataman investoinnit -hankeen toteutus.

 

Kustavin kunnalle on maksettu hankkeeseen 57437 yhteensä 59 748,11 euroa EMKR-tukea. Asiassa saadun selvityksen mukaan Kustavin kunta ei ole toteuttanut hanketta tukihakemuksessaan esittämällä tavalla. Myöskään tuen myöntämistä koskevissa päätöksissä määrättyä aikaa tai ehtoja ei ole noudatettu. Sen sijaan kunta on päättänyt lopettaa hankkeen toteuttamisen kokonaan, minkä vuoksi asia on em. maksetun tuen osalta edennyt takaisinperintävaiheeseen.

 

KEHA-keskus varaa Kustavin kunnalle tilaisuuden palauttaa vapaaehtoisesti edellä mainittu EMKR-tuki 59 748,11 euroa.

 

Mikäli kunta katsoo, ettei se ole velvollinen palauttamaan yllä mainittua EMKR-tukea, KEHA-keskus varaa kunnalle tilaisuuden lausua asiasta ja toimittaa kirjallista selvitystä näkemyksensä tueksi. Lausuma liitteineen tulee toimittaa 31.8.2023 mennessä KEHA-keskuksen kirjaamoon.

 

Asia voidaan määräajan jälkeen ratkaista, vaikka lausumaa ei toimiteta."

 

Kunnanhallituksessa 4.10.2021 § 185 äänestyksen jälkeen syntyneellä päätöksellä Kustavin kunta on päättänyt, ettei hanketta toteuteta ja Laupusten kalasataman kehittämisinvestointi-hanke lopetetaan.

 

Hankkeen lopettamiselle ei ole päätöksessä ilmoitettu perusteluja. Tuen maksamista ja takaisinperintää koskevan lainsäädännön ja kyseisen lain esitöiden (HE 118/2014 vp) on yksiselitteistä, että takaisinperinnän edellytykset täyttyvät.

 

Kustavin kunnan 25.10.2021 KEHA-keskukselle toimittamaan 155 795 maksatushakemuksen ja valmiusastetodistuksen mukaisesti kustannukset ovat pääosin muodostuneet suunnittelutyöstä. KEHA-keskus on päätöksellään 21.1.2022 hylännyt kunnan maksatushakemuksen, koska hanke ei ole toteutunut tukipäätöksen ja siihen liittyvän kustannusarvion mukaisesti.

 

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Rauno Peltola

 

Vt. kunnanjohtajan päätösehdotus

 

 Kunnanhallitus päättää palauttaa vapaaehtoisesti esittelytekstissä mainitun EMKR-tuen 59 748,11 euroa.

 

Kunnanhallituksen päätös

 

 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Täytäntöönpano KEHA-keskus

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa