Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 19.06.2023/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Sidonnaisuusilmoitusten muutokset ja lisäykset

 

 

 

Tarkastuslautakunta 30.05.2023 § 6 

 

 

 

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenten, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijän on tehtävä sidoinnaisuus-ilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivtyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

 

Sidonniasuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta

 - hyväksyy saadut sidonnaisuusilmoitukset sidonnaisuusrekisteriin

   vietäväksi 

- pyytää ilmoitusvelvollista xx täydentämään ilmoitustaan

- saattaa ajantasaisen sidonnaisuurekisterin valtuustolle tiedoksi

  sekä julkaisee hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan internetsivuilla.

 

Päätös Käsiteltiin seuraavat sidonnaisuusilmoitukset: Järvelä Mirja ja Niemi Ville. Hyväksyttiin saadut ilmoitukset. Saatetaan ajantasainen sidonnaisuusrekisteri valtuustolle tiedoksi ja julkaistaan hyväksytyt sidonnaisuusilmoitukset kunnan internetsivuilla.

 

 

 

Kunnanvaltuusto 19.06.2023 § 14  

       

  

 

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 

Täytäntöönpano Sidonnaisuusrekisteri

 Kunnan internetsivut

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa