Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 08.12.2021/Pykälä 158

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Pukkilanluodon ja Haaronluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos.

 

 

 

Kunnanhallitus 20.09.2021 § 167 

 

 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laatiminen aloitetaan tekemällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelman sisältö:

- mille alueelle kaava laaditaan

- mihin kaavoituksella pyritään

- mitä vaikutuksia kaavalla on

- miten vaikutuksia arvioidaan

- ketkä ovat osallisia

- miten ja milloin voi osallistua

- miten kaavoituksen kulusta tiedotetaan

- ketkä kaavaa laativat ja mistä saaa lisätietoa.

 

Tarvittaessa suunnitelmaa täydennetään ja tarkennetaan kaavoitustyön kuluessa. Mahdolliset neuvottelut osallistumis- ja varviointisuunnitelmasta käydään ELY-keskuksen, kunnan ja osallisten kesken.

 

DI Pasi Lappalainen on toimittanut kunnanhallitukselle Kustavin kunnan Kaurissalon kylän Pukkilanluodon ja Haaronluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on tämän asian liitteenä.

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 34 §:n mukaan, jos maanomistaja MRL:n 74 §:n nojalla huolehtii ranta-asemakaavaehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle, hänen on toimitettava kaavan laatimista koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma kunnalle ennen suunnitelman mukaisten menettelyjen aloittamista.

 

Kunta voi esittää maanomistajalle suunnitelmaa koskevat huomautuksensa ja ehdotuksensa suunnitelman täydentämiseksi.

 

Rakennustarkastaja on kommenttinaan ilmoittanut yhtyvänsä jäljempänä olevaan ehdotukseen.

 

Esittelijä kunnanjohtaja Veijo Katara

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Kustavin kunnan Kaurissalon kylän Pukkilanluodon ja Haaronluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Samalla todetaan, että DI Pasi Lappalaisella on MRA:n 3 §:n edellyttämä pätevyys.

Kunnanhallitus päättää, että kaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulutetaan MRL:n 63 §:n mukaisesti. Samassa yhteydessä kuulutetaan kaavaluonnoksen nähtävilläolosta. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Varsinais-Suomen liitolta, alueelliselta museokeskukselta (Turun museokeskus) ja Kustavin rakennuslautakunnalta.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Rakennuslautakunta 08.12.2021 § 158  

137/10.02.03/2021  

 

 

Suunnittelualue sijaitsee Kustavin Kaurissalossa noin 17 km Kustavin keskustasta luoteeseen. Suunnittelualueelle on kiinteä tieyhteys.

 

Kaavaselostuksen mukaan laadittavan ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena on vähäisesti laajentaa voimassaolevan ranta-asemakaavan korttelin 7 rakennuspaikkoja pohjoiseen ja etelään voimassa olevan kaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle. Rakennuspaikkojen tavoitteellinen rakennusoikeus on 180 k-m2.

Toteutuessaan kaavamuutoksella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä vaikutuksia.

 

Esittelijä rakennustarkastaja Jussi Lehto

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa tai lisättävää Pukkilanluodon ja Haaronluodon ranta-asemakaavan muutokseen.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa