Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.09.2021/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Laupusten kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemuksen tekemisen arviointi

 

 

 

Rakennuslautakunta 14.09.2021 § 115 

 

 

 

Rakennuslautakunta päätti 25.8.2021 kokouksessaan hylätä kaikki osaurakkatarjoukset, koska kunnalle ei toimitettu yhtään pääurakkatarjousta.

 

Rakennuslautakunta päätti selvittää nopeasti, olisiko hankkeeseen liittyvä jäteveden esikäsittelylaitteisto rakennettavissa 30.6.2022 mennessä ja mahdollisesti tehdä rahoitukseen liittyvän hankemuutoshakemuksen ELY-keskukselle.

 

Tekninen toimi on selvittänyt yhdessä Envirefit Oy:n kanssa jäteveden puhdistuslaitteiston rakentamisen toteuttamisaikataulun olemassa olevien päivitettyjen suunnitelmien mukaisena.

 

Selvityksen perusteella hanke olisi toteuttamiskelpoinen määrätyssä ajassa ja olisi valmis 30.6.2022 mennessä.

 

Hankkeen kustannusarvio jää alle 500.000 € (alv. 0 %).

 

Kunnanhallituksen hyväksymien v.2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden perusteella mahdollisen valtionosuuden ja - avustuksen tai muun vastaavan hakemisesta investointihankkeeseen vastaa sen toimielimen esittelijä, jonka toimialalle hankkeen määräraha on hyväksytty.

 

Jäteveden esikäsittelylaitteisto palvelee toteutuessaan ammattikalastusta ja vesiviljelystä.Hankkeen ympäristövaikutukset ovat posiiviset merialueelle.

 

Jätevesien osalta kunnalla on Uudenkaupungin Veden kanssa jätevesien vastaanottosopimus Häpöniemen puhdistamolle.

Lisäksi kunnalla on käytettävissä Uudenkaupungin Veden teollisuusjätevesisopimusta koskeva sopimuspohja, joka käydään yksityiskohtaisesti ko. yrityksen kanssa. Jäteveden esikäsittelylaitteiston käytöstä on laadittava käyttäjien kanssa sopimus.

 

 

Esittelijä kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto

 

Päätösehdotus Lautakunta päättää tehdä Laupusten kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemuksen ELY-Keskukselle 30.9.2021 mennessä, jota hakemusta varten rakennuslautakunta tilaa Envirefit Oy:ltä hankkeesta ja muilta suunnittelijoilta mahdollisesti tarvittavia tarkesuunnitelmia. Työ suunnitelmien tarkistamiseksi ei vaadi mittavia kustannuksia, mutta on hyvin kiireellinen. Envirefit toimittaa kunnalle myös hankkeen rahoitukseen vaadittavan kustannusarvion. Todetaan, että hankkeeseen liittyvä kilpailutus on toteutettava Hilmassa.

 

Päätös Lautakunta päätti tehdä Laupusten kalasataman kehittämishankkeen muutoshakemuksen ELY-Keskukselle 30.9.2021 mennessä, jota hakemusta varten rakennuslautakunta tilaa Envirefit Oy:ltä hankkeesta ja muilta suunnittelijoilta mahdollisesti tarvittavia tarkesuunnitelmia. Työ suunnitelmien tarkistamiseksi ei vaadi mittavia kustannuksia, mutta on hyvin kiireellinen. Envirefit toimittaa kunnalle myös hankkeen rahoitukseen vaadittavan kustannusarvion. Todettiin, että hankkeeseen liittyvä kilpailutus on toteutettava Hilmassa.

Lautakunta tekee katselmuksen 17.9.2021 klo 9:00 Laupusten kalasatamassa, jotta saadaan lisäinformaatiota päätöksenteon tueksi.

Kari Liippala ja Aki Honkanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana, ennen päätöksenteon alkamista.

 

 

Rakennuslautakunta 24.09.2021 § 121  

136/00.02.04/2021  

 

 

Paraisten kaupunki on tarjoutunut myymään Timars-merkkisen kalanlajittelulinjaston oheislaitteineen Kustavin kunnalle omakustannushintaan 20.800,00 € (alv 0%).

 

Koska EU on jo tukenut hankintaa 90 %:lla, tähän hankintaan ei ole mahdollista saada enää tukirahoitusta.

 

Mikäli kunta hankkii ko. laitteiston ja toteuttaa jäteveden esikäsittelyn kalasatamaan, kehittämishankkeen keskeiset tavoitteet tulevat täytetyksi

ja hanke toteutuneiden ja toteutuvien kustannusten osalta saataneen EU:n 80 %:n tuen piiriin.

 

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä kauppakirjaluonnos, Paraisten teknisen jaoston päätös lajittelulinjaston myyntineuvotteluiden aloittamisesta, lajittelulinjaston leikkauskuva ja alkuperäinen v.2011 Timarsin tarjous Paraisille.

 

Esittelijä kunnanrakennusmestari Jari Nerjanto

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta päättää ostaa kalanlajittelulinjaston Paraisten kaupungilta kauppakirjaluonnoksessa mainituin ehdoin hinnalla 20.800,00 € (alv 0%) ehdolla, että ELY-keskus myöntää luvan hankinnalle.
Rakennuslautakunta päättää toteuttaa hankkeen edellä mainitulla ja jo aiemmin päätetyllä tavalla.

 

Päätös Rakennuslautakunnan keskustellessa asiasta jäsen Timo Urpo ehdotti jäsen Markku Vinnikaisen kannattamana, että koko Laupusten kalasataman investoinnit-hankkeen toteutus lopetetaan tasavertaisuus- periaatteen vastaisena eikä EU-rahoitusta meri- ja kalatalousrahastosta haeta. Koska oli tehty käsittelyn pohjana olevasta kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi, todeten asian vaativan äänestyksen. Äänestystavaksi hän ehdotti kädennostoäänestystä, minkä rakennuslautakunta hyväksyi yksimielisesti.

Suoritetussa kädennostoäänestyksessä puheenjohtaja Sami Jalonen ja jäsen Ilona Ääritalo äänestivät käsittelyn pohjana olevan päätös- ehdotuksen puolesta. Jäsenet Timo Urpo, Markku Vinnikainen ja Virpi Sipilä äänestivät jäsen Timo Urpon tekemän vastaehdotuksen puolesta.

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi jäsen Timo Urpon tekemän ehdotuksen tulleen rakennuslautakunnan päätökseksi.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa