Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 02.09.2021/Pykälä 55

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Sairaanhoitajan toimen täyttäminen

 

 

 

Sosiaalilautakunta 22.04.2021 § 32 

 

 

Sos.ltk. 15.10.2020 Kustavin kunnassa toimii tällä hetkellä yksi sairaanhoitaja. Sairaanhoitaja

94 § Tuula Leinon tehtäviin kuuluu sairaanhoitajan tehtävien lisäksi hallinnollisia tehtäviä sekä lähiesimiehenä toimiminen. Leino toimii esimiehenä sekä kotihoidon että Jaalakodin henkilöstölle.  Nykyisen yhden sairaanhoitajan resurssit toimia sekä sairaanhoidon tehtävissä, että työhön kuuluviin vaadittuihin hallinnollisiin tehtäviin sekä esimiestyöhön ei nykyisillä resursseilla pystytä vastaamaan siten, että sekä palvelun taso ja lakisääteiset tehtävät tulisi tyydyttävästi hoidettua. Tällä hetkellä sairaanhoitajan loma-aikoina ja mahdollisina muina poissaolojen aikoina Kustavissa ei ole palveluksessaan toista sairaanhoitajaa. Jaalakodin täyttöaste on tällä hetkellä 0,95 ja hoitajamitoitus 0,65. Hoitoisuus on korkealla tasolla.

 

 Tasavallan presidentti vahvisti 9.7.2020 lain, jonka mukaan vanhus-palvelulakiin määrätään lakisääteinen henkilöstömitoitus 0,7 porrastetusti. Kunnille maksetaan valtionosuutta laajentuvaan tehtävään. Lain tavoitteena on turvata vanhuksen mielekkään elämän mahdollistamat palvelut. Tarkoitus on parantaa asiakas- ja potilas-turvallisuutta varmistamalla hoivatyötä tekevän henkilöstön riittävyys. Lakiin on kirjattu hoitohenkilöstön minimimitoitus vanhusten ympärivuorokautiseen tehostettuun hoivaan. Asiasta säädetään lailla, kun tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella. Lainsäädännössä hoitotyö ja tukityö eritellään: hoitajat hoitavat ja siistijät siistivät. Jos hoitotyöntekijät siistivät, sitä ei lasketa hoivatyön mitoitukseen.

 

 

 Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa sairaanhoitajan toimen edellä esitetyin perustein.

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

===========================

 

 

Kh 26.10.2020 Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää sosiaalilautakunnan esityksen ja sen

165 § perustelujen mukaisesti perustaa sairaanhoitajan toimen.

 

 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti

 

 ===========================

Sos. ltk. 10.11.2020  Kustavin sosiaalitoimessa henkilöstöresurssina on tällä hetkellä

105§ sosiaalijohtaja, sairaanhoitaja ja tuntityönä työskentelevä lähihoitaja (n. 35% työaika). Lähihoitajan työtehtäviin on kuulunut lapsiperheiden kotipalvelua. Sosiaalihuollon palvelutehtäviin kuuluu ikäihmisten palvelujen lisäksi lapsiperheiden palvelut, vammaispalvelut ja työikäisten palvelut. Sosiaalihuoltolain mukaisiin yleisiin sosiaalipalveluihin kuuluvat mm. sosiaalityö ja sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, perhetyö, kotipalvelu ja kotihoito. Erityislainsäädännön perusteella tarjottavia kunnallisia sosiaalipalveluja ovat mm. vammaispalvelut, kehitysvammaisten erityishuolto, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, lastensuojelu, kuntouttava työtoiminta ja omaishoidon tuki.

 

Taivassalon kunnan kanssa on käyty keskusteluja sosiaaliohjaajan toimesta, joka sijoittuisi Kustavin kuntaan 50%:sella työajalla ja Taivassalon kuntaan 50%:lla työajalla. Sosiaaliohjaajan työpanoksella saataisiin vähennettyä ostopalveluja sekä kehitettyä kuntouttavan työtoiminnan työmuotoja, jolla olisi mahdollista leikata KELA:lle maksettavaa työmarkkinatuen maksuosuutta. Kunnat maksavat puolet pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta 300 päivän jälkeen. 1000 päivän jälkeen kunnan maksuosuus on 70%. Parhaimmillaan tehokkaalla ja suunnitelmallisella sosiaaliohjauksella voidaan ennaltaehkäistä tarvetta raskaampiin palveluihin.

 

Sairaanhoitaja Tuula Leinon kanssa on käyty keskusteluja toimen täyttämisestä. Leino on tuonut esiin näkemyksensä, jonka mukaan sairaanhoitajan toimi voitaisiin täyttää 50%:sella resurssilla ja jäljelle jäävä resurssi voitaisiin täyttää sosiaaliohjaajalla.

 

 Ehdotus: Sosiaalilautakunta päättää täyttää sairaanhoitajan toimen 50%:sella resurssilla ja asettaa toimen auki puolikkaalla työajalla sekä nimetä rekrytointia varten valintatyöryhmän. Sosiaalilautakunta päättää aloittaa sosiaaliohjaajan toimen rekrytoinnin 50%:seen toimeen ensisijassa yhteistyössä Taivassalon kanssa. Jos asia ei Taivassalossa edisty, sosiaalilautakunta päättää edistää asiaa itsenäisesti.

 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Sairaanhoitajan toimen valintatyöryhmään nimettiin sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Sirpa Koskinen, sairaanhoitaja Tuula Leino, sosiaalijohtaja Kati Rekola ja kunnanjohtaja Veijo Katara. Sosiaaliohjaajan valintatyöryhmään nimettiin sosiaalijohtaja Kati Rekola ja kunnanjohtaja Veijo Katara. Kustavin kunta toimii sosiaaliohjaajan rekrytoinnissa vastuukuntana ja tekee sopimuksen Taivassalon kunnan kanssa.

 

 

 ===========================

Sos. ltk 16.12.2020  Sairaanhoitajan toimi on ollut avoinna 13.11.2020-7.12.2020. Tehtävään ei

117§ ole saapunut hakuaikana yhtään hakemusta. Tehtävästä saataisi houkuttelevampi nostamalla työaika 75 prosenttiin. Työajan korotus on laskennallisesti mahdollista saada mahtumaan vuoden 2021 budjettiraamiin. Esitys rahoituksesta tehdään kokouksessa.

 

 

 Ehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää nostaa sairaanhoitajan toimen työaikaa 75%:iin ja laittaa tehtävä uudelleen hakuun.

 

 Muutettu päätösehdotus:  Sosiaalilautakunta päättää nostaa sairaanhoitajan toimen työaikaa 100:%:iin ja laittaa tehtävän uudelleen hakuun.

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Sosiaalilautakunta 22.4.2021

 

Sairaanhoitajan toimi on ollut avoimena 14.1-4.2.2021. Tehtävään ei saapunut yhtään hakemusta. Toimi asetettiin uudelleen avoimeksi ajalle 11.3-25.3.2021. Tehtävää haki kaksi henkilöä. Haastattelut järjestetään 21.4.2021. Valintatyöryhmään kuuluvat Kati Rekola, Tuula Leino ja Sirpa Koskinen.

 

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

 

Päätösehdotus Päätösehdotus sairaanhoitajan toimen täyttämisestä tehdään sosiaalilautakunnan kokouksessa haastattelujen jälkeen.

 

Päätös Sosiaalilautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

Sosiaalilautakunta 02.09.2021 § 55  

    

 

 

Sairaanhoitajan toimi on ollut avoimena 27.7-15.8.2021. Hakemuksia avoimeen toimeen tuli 5 kpl. Haastatteluun kutsuttiin 3 hakijaa. Haastattelut järjestettiin 23.8.2021. Haastattelutyöryhmään kuului sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Mirja Järvelä, sosiaalijohtaja Kati Rekola ja vastaava sairaanhoitaja Tuula Leino. Luettelo hakijoista ja hakemukset asian liitteenä.

 

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää valita Maija Sääskilahti-Tryykilän sairaanhoitajan toimeen ja hänen kieltäytymisensä varalle Juuso Koskisen. Haastattelutyöryhmän esitys perustuu hakuasiakirjojen ja haastattelujen kokonaisarviointiin. Sosiaalilautakunta päättää sairaanhoitajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2 800 €/kk.

 

Muutettu päätösehdotus Sosiaalilautakunta päättää valita Maija Sääskilahti-Tryykilän sairaanhoitajan toimeen. Haastattelutyöryhmän esitys perustuu hakuasiakirjojen ja haastattelujen kokonaisarviointiin. Sosiaalilautakunta päättää sairaanhoitajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2 800 €/kk. Toimea täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa