Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaalilautakunta
Pöytäkirja 17.06.2021/Pykälä 42

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutos 1.7.2021 alkaen

 

Sosiaalilautakunta 17.06.2021 § 42  

    

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin tulee muutos 1.7.2021 lukien (1201/2020 vahvistettu 30.12.2020). Laki muutoksessa on kyse asiakasmaksulainsäädännön osittaisuudistuksesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetään sekä asiakasmaksulaissa (734/1992) että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (912/1992).

 

Lakimuutoksilla pyritään edistämään terveyden tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan terveyspalveluiden maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. Lakimuutoksen myötä sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävän asumispalvelun maksuperusteista säädetään laissa, kun ne aiemmin ovat olleet kunnan päätettävissä. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, laitoshoidon ja perhehoidon asiakasmaksut puolestaan tulevat määräytymään lähes yhdenmukaisin perustein. Maksut määräytyvät näissä nettotulojen mukaan. Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan nettotuloista, joista on tehty laissa säädetyt vähennykset. Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun asiakasmaksut määräytyvät 1.7.2021 alkaen yhdenmukaisin perustein. Maksut määräytyvät edelleen bruttotulojen mukaan maksutaulukon prosenttien mukaisesti.

 

Asiakkaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan laissa eri tavoin. Lakiin on mm. täsmennetty maksuja koskevan laskun ja päätöksen sisältövaatimuksia sekä muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. Muutoksilla halutaan selkeyttää ja täsmentää sekä korostaa sitä, että kaikkiin asiakasmaksuihin, myös ns. tasasuuruisiin asiakasmaksuihin, voi hakea muutosta. Asiakasmaksulain 11 §:ää, jossa säädetään maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, on vahvistettu. Maksukattoa kerryttäviä palveluja tulee lisää 1.1.2022 lukien. Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on tällä hetkellä 683 euroa kalenterivuodessa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Maksukatto koskee lähinnä terveydenhuollon palveluita.

 

Asiakasmaksulain muutoksista johtuen pitkäaikaishoidossa olevien asiakkaiden asiakasmaksupäätökset tulee uusia kotipalvelun ja tehostetun palveluasumisen osalta. Työmäärä on suuri. Laskelmaa siitä, kuinka paljon  muutokset vähentävät asiakasmaksutuloja, ei ole vielä tehty. Vähennystä ei ole otettu huomioon talousarviossa 2021.

 

Asiakasmaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa ja sen nojalla annetussa asiakasmaksuasetuksessa. Suomen perustuslakivaliokunta on kirjannut, ettei henkilön taloudellinen asema saa olla esteenä palveluiden saamiselle. Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut ovat joko tasasuuruisia tai tulosidonnaisia.

 

Asiakasmaksulain muutos hyväksyttiin joulukuussa 2020; laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (L 1201/2020) tulee voimaan 1.7.2021 ja maksukaton laajennukset vuoden 2022 alusta. Kyseessä on asiakasmaksulain osittaisuudistus. Esityksen mukaan palvelujen maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Uudistuksella parannetaan palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja oikea-aikaisuutta poistamalla hoidon esteitä. Jatkossakin kunta voi päättää maksuista, joita se perii palveluista, mutta uudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa kuntien laskutusta. Uudistus tulee pienetämään ikäihmisten palveluiden maksutuottoja selkeästi.

 

Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttäisivät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. Laissa painotetaan myös asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen. Maksukatto säilyy 683 eurossa. Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä.

 

Asiakasmaksulakiin on myös lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista. Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein. Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.

 

 

Esittelijä sosiaalijohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen asiakasmaksulain muutokset ja
päättää Kustavin kunnan sosiaalipalveluiden asiakasmaksuista liitteen mukaisesti.

 

Päätös Esityksen mukaan.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa