Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 04.05.2021/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Huomautus laiturista kiinteistöllä 304-410-3-249 Pekkala

 

Rakennuslautakunta 04.05.2021 § 75  

    

 

Rak.la 6.10.2020 §121 Kiinteistön 304-410-3-249 Pekkala omistaja on lähettänyt rakennuslauta-kunnalle kirjeen (alla lainaus), jossa vaatii naapurikiinteistöä 304-410-3-437 Leeranta poistamaan kiinteistön 304-410-3-249 Pekkala alueelle tekemän, rannansuuntaisen laiturin sekä siirtämään alueelle tuodut kivenlohkareet. Kiinteistöllä 304-410-3-437 Leeranta on venevalkama-alueeseen rasiteoikeus. Kiinteistön Pekkala omistaja pyytää rakennusvalvontaviranomaista tekemään katselmuksen kohteella.

Rakennuslautakunnan jäsenille jaetaan esityslistan liitteenä maanomistajan huomautus, rasitetodistus, kiinteistörekisterin karttaote, kaavakarttaote ja ilmakuva ranta-alueesta.

Päätös: Rakennuslautakunta päättää, ettei pidä katselmusta kiinteistöllä 304-410-3-249 Pekkala. Todetaan, että kiinteistöllä 304-410-3-437 Leeranta on kiinteistö-rekisteriin merkitty venevalkaman rasiteoikeus, jossa kiinteistö 304-410-3-249 Pekkala on rasitettuna.

Rak.la 3.11.2020 §152 Kiinteistön 304-410-3-249 Pekkala omistaja on tehnyt suullisen huomautuksen koskien rakennuslautakunnan 6.10.2020 tekemää päätöstä §121.

Rakennusvalvonta on ollut yhteydessä Maanmittauslaitokseen ja noutanut kopion alkuperäisestä 8.5.2003 päivätystä rasituksen toimituskirjasta, joka jaetaan rakennuslautakunnan jäsenille liitteenä.

Kiinteistölle 304-410-3-437 Leeranta on kyseisessä toimituksessa osoitettu käyttöoikeusyksiköt Y2003-15983/1, Y2003-15986/1 sekä Y2003-15985/1. Rasitteita ovat 10 metriä leveä venevalkama, 4 x 6 metrin autojenpitopaikka sekä 6 metriä leveä tieoikeus.

Laiturirakenteelle ei ole eritelty omaa rasitettaan. Pöytäkirjassa on maininta, että laiturirakenne edellyttää venevalkamarasitteen lisäksi oman rasitusoikeuden.

Päätös: Rakennuslautakunta toteaa, että kiinteistöllä 304-410-3-437 Leeranta ei ole laiturin rasiteoikeutta kiinteistöllä 304-410-3-249 Pekkala.

Rakennuslautakunta päättää lähettää yhden (1) kuukauden määräajalla olevan selvityspyynnön laiturista kiinteistön Leeranta omistajalle ja kehottaa kiinteistöjen omistajia käymään keskinäisiä neuvotteluja tilanteen ratkaisemiseksi. Rakennuslautakunta päättää, että rakennustarkastaja käy toteamassa tilanteen paikan päällä ennen selvityspyynnön jättämistä.

Rak.la 1.12.2020 §187 ."- Laituri selvityspyyntöön vastaus 23.11.2020.".

 

Rakennuslautakunta on 1.12.2020 kokouksessaan päättänyt odottaa 23.11.2020 mukaisen selvityspyynnön vastineessa mainittua rasitetoimitusta. 20.4.2021 pidetyssä rasitetoimituksessa on asiaan saatu ratkaisu, rasitepöytäkirja kokousasian liitteenä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a § mukaisesti suurehko laituri tai muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai muun vastaavan vesirajalaitteen rakentaminen on toimenpideluvan varainen toimenpide. Kustavin kunnan  8.7.2011 hyväksytyssä rakennusjärjestyksessä MRL 126 a § mukaisesta vesirajalaitteesta sanotaan seuraavaa: toimenpideluvan varaisia rakennelmia ovat suurehko laituri yli 5 venepaikkaa tai 10 metriä tai muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vastaava vesirajalaite.

Kiinteistönmuodostamislain (12.4.1995/554) 154 § mukaisten rasiteoikeuksien mukaisia rakennelmia, joiden rakentaminen ei ole maankäyttö- ja rakennuslaissa tai kunnan rakennusjärjestyksessä tarkoitettuja rakentamisen luvanvaraisia toimenpiteitä, koskevat riitatapaukset käsitellään kiinteistönmuodostamislain luvun 20 mukaisesti maaoikeudessa. Alueellisena maaoikeutena toimii Varsinais-Suomen käräjäoikeus.

 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta katsoo, ettei kyseinen laiturirakennelma ole Kustavin kunnan rakennusjärjestyksen tarkoittama vesirajalaite ja ohjeistaa asianosaisia kääntymään Kiinteistönmuodostamislain tarkoittamalle viranomaiselle mahdollisten jatkotoimenpiteiden osalta.

 

Päätös Esityksen mukaan.

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa