Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.04.2021/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

MAP satamapalvelut Oy:n ehdotus Kustavin kunnanhallitukselle

 

Kunnanhallitus 06.04.2021 § 48  

    

  

 

MAP satamapalvelut Oy anoo liitteenä olevalla anomuksella, että

1.)    Vuosnaisten vierassataman satamamaksuja nostetaan kaudelle 2021

2.)    Vuokrasopimuksien voimassaoloaikojen pidentämistä vuoteen 2070

 

Vuokra- ja hoitosopimukset seuraavilla kiinteistöillä:

 

Kiinteistö: 304-419-0001-0077 Vuosnainen

MAP Satamapalvelut Oy:n kanssa vuokrasopimus vuoteen 2036 asti.

Kunta omistaa Vuosnaisten tien eteläpuolisella kiinteistön osalla odotustilan, joka on vuokra-alueella.

Maa-alueen vuosivuokra: vuoden 1992 rahamäärää 1 310,00 markkaa vastaava rahamäärä vuonna 2019 oli 328,56 euroa.

 

Kiinteistö: 304-419-0005-0103 Heikintalo (vesialue)

Kunnan omistaman vierasvenesataman hoitosopimus vuoteen 2036 asti.

Vuosivuokra: Vuoden 1992 rahamäärää 11 230,00 markkaa vastaava rahamäärä vuonna 2019 oli 2836,02 euroa.

Kunnanhallituksen vahvistamista satamamaksuista (ml. sähkö, vesi) vuokralainen maksaa kunnalle sähköstä sovitun mukaisesti.

 

Kunnan kiinteistönluovutus- ja maanvuokraustoiminnassa tulee huomioida sekä EU:n valtiontukisäännösten että kuntalain (410/2015) asettamat vaatimukset. Jos luovutuksensaajana on markkinoilla kilpailutilanteessa toimiva taho, tulee kunnan etukäteen varmistaa toimenpiteensä markkinaehtoisuus joko avoimella tarjouskilpailulla tai riippumattomaan arviointiin perustuen.

 

Kuntalaki 410/2015

§ 130 Kunnan omistaman kiinteistön luovutuksen tai vuokrasopimuksen markkinaehtoisuuden määrittely

 

"Kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.

Kunnan luovuttaessa tai antaessa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön ilman 1 momentin mukaista tarjouskilpailua, puolueettoman arvioijan on arvioitava kiinteistön markkina-arvo tai markkinaperusteinen vuokrataso.

Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään."

 

EU:n valtiontukisäännöt koskevat toimenpiteitä, joilla julkinen sektori myöntää yrityksille vastikkeetonta, valikoivaa taloudellista etua. Valtiontukea on mm. markkinahintaa alhaisempi kiinteistön tai maa-alueen vuokra tai myyntihinta.

 

Euroopan unionin oikeuden mukaan valtiontuet yritystoiminnalle ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä. Yritykselle myönnettävä julkinen tuki voi antaa sille muihin kilpaileviin yrityksiin verrattuna etua, ja tämä voi vääristää EU:n sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua.

 

Julkisia tukia koskevat periaatteet on määritelty EU.n toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikloissa 107-109. Valtion tuet, joiksi myös kuntien myöntämät avustukset tai muut taloudelliset edut luetaan, ovat lähtökohtaisesti kiellettyjä SEUT-sopimuksen artiklan 107 kohdan 1 mukaan.

 

EU:n valtiontukisääntöjen mukainen valtiontuen käsite perustuu SEUTsopimuksen 107 artiklan 1 kohtaan. Tuki katsotaan valtiontueksi silloin, kun kaikki neljä tunnusmerkkiä täyttyvät:

-julkisia varoja kanavoidaan yrityksiin/taloudelliseen toimintaan

-taloudellinen etu on valikoiva, eli tuki kohdistuu vain tiettyyn yritykseen tai tiettyihin yrityksiin

-toimenpide vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua (kilpailuvaikutuskriteerit)

-toimenpide vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (kauppavaikutuskriteerit)

Mikäli edellä olevista kriteereistä yksikin jää toteutumatta, voidaan avustusta harkita myönnettäväksi - kuitenkin kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

 

Julkisen toimenpiteen katsotaan vääristävän tai uhkaavan vääristää kilpailua, jos se on omiaan parantamaan tuen saajan kilpailuasemaa verrattuna muihin yrityksiin, joiden kanssa se kilpailee. Kauppavaikutusten osalta katsotaan, että tuen katsotaan vaikuttavan valtioiden väliseen kauppaan, vaikka tuen saaja ei ole suoraan mukana rajat ylittävässä kaupassa. Esimerkiksi tuki voi vaikeuttaa muihin jäsenvaltioihin sitoutuneiden toimijoiden pääsyä markkinoille ylläpitämällä tai lisäämällä paikallista tarjontaa. Kilpailu- ja kauppavaikutuskriteerien täyttymiseen riittää siis, että tuki on omiaan vaikuttamaan kauppaan eli saattaa vaikuttaa kauppaan ja vääristää kilpailua.

 

Nykyisen vuokrasopimuksen mukainen vuosivuokra on määritelty vuonna 1996. Markkinaehtoisen vuokratason määritys tulee tehdä ennen vuokrasopimuksen uusimista. EU:n valtiontukisäännökset ja kuntalain § 130 huomioiden kiinteistöjen markkinaehtoinen vuokrataso tulee selvittää riippumattomalla arvioinnilla.

 

Tekninen toimi on tilannut Kustavin kunnan omistamille Vuosnaisten alueen kiinteistöille Heikintalo, Vuosnainen, Takaniitty ja Leppälahti kiinteistönarvioitsijalta AKA-arviokirjan, kiinteistöjen ja Kustavin kunnan omistamien rakennelmien arvon ja myös markkinaehtoisen vuokratason määrittämiseksi.

   

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

 

     Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, ettei se jatka olemassa olevien vuokra- ja hoitosopimusten voimassaoloaikaa vuokralaisen ehdotuksen mukaisesti, sillä vuokra- ja hoitosopimuksen ei voida katsoa olevan Kuntalain § 130 määräysten mukaisia. Kunnanhallitus katsoo, ettei Vuosnaisten vierasvenesatama tuota Kustavin kunnalle lisäarvoa ja päättää selvittää mahdollisuutta myydä vierasvenesataman rakennelmineen yksityiselle toimijalle, joko tarjouskilpailulla tai AKA-arviossa todetulla markkinaehtoisella myyntihinnalla. Näin ollen hoitosopimusta ei jatkettaisi sopimusajan päättyessä, vaan vierasvenesataman alueesta tehtäisiin tavanomainen maanvuokrasopimus mahdollisen kaupan yhteydessä.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä MAP Satamapalvelut Oy:n toimittaman liitteen mukaiset korotukset satamamaksuissa.

 

 

Muutettu päätösehdotus Kunnanhallitus päättää, ettei se jatka olemassa olevien vuokra- ja hoitosopimusten voimassaoloaikaa vuokralaisen ehdotuksen mukaisesti, sillä vuokra- ja hoitosopimuksen ei voida katsoa olevan Kuntalain § 130 määräysten mukaisia. Kunnanhallitus pyytää rakennuslautakuntaa selvittämään mahdollisuutta myydä vierasvenesataman rakennelmat yksityiselle toimijalle, joko tarjouskilpailulla tai AKA-arviossa todetulla markkinaehtoisella myyntihinnalla. Näin ollen hoitosopimusta ei jatkettaisi sopimusajan päättyessä, vaan vierasvenesataman alueesta tehtäisiin tavanomainen maanvuokrasopimus mahdollisen kaupan yhteydessä.

 

 Kunnanhallitus päättää hyväksyä MAP Satamapalvelut Oy:n toimittaman liitteen mukaiset korotukset satamamaksuissa.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että rakennustarkastaja Riku Latokartano oli kokouksessa läsnä asiantuntijana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
             

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa