Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 06.04.2021/Pykälä 59

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Toimintasuunnitelma covid-19- epidemian hillinnästä

 

Kunnanhallitus 06.04.2021 § 59  

    

  Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa työntekijöiden turvallisuu-                            desta ja terveydestä työssä. Kun työpaikan olosuhteet muuttuvat, työn                            antajan pitää päivittää laatimansa riskien arviointi ja arvioida muutosten                               merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle nyt erityisesti COVID-19                             tartuntataudille altistuminen huomioiden. Riskien arvioinnissa voi käyttää                             tukena työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijoita. Riskinarvioinnin perus-                            teella työpaikan ohjeita ja menettelytapoja täydennetään ja päätetään torjunta                            toimista.

  Jos työpaikan toimintaan voi liittyä altistumista koronavirukselle, on                              työnantajan määriteltävä työntekijöiden altistumisen todennäköisyys, luonne,                             määrä ja kesto. Näiden perusteella voidaan arvioida työntekijöihin kohdistuvan                             riskin suuruutta sekä suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla työtekijöihin                             kohdistuvia riskejä voidaan pienentää. Yleisesti riskien arvioinnin toimen-                            piteiden tavoitteena on pienentää riskit hyväksyttäviksi. COVID-19-                                          tapauksessa tavoitteena on oltava nolla tartuntaa.

  Mikäli etätöiden, työpaikan tila- ja työaikajärjestelyiden tai muiden toimen-                                 piteiden avulla ei saavuteta hyväksyttävää riskitasoa, voidaan työpaikoilla

  ottaa käyttöön maskit tai hengityksensuojaimet. Niitä voidaan tarvita tilan-                            teissa, joissa turvavälejä ei voida noudattaa. Jos työnantaja määrää maskit tai                             hengityksensuojaimet käyttöön, tulee määräystä valvoa ja kouluttaa kaikki                             työntekijät maskien tai suojainten asianmukaiseen käyttöön. Työntekijöiden on                             noudatettava työnantajan määräystä maskien ja suojainten käytöstä. Työn-                              antajan on otettava huomioon erityistilanteet, joissa yksittäinen työntekijä ei                             voi käyttää suojaimia (esim. sairaus). Työterveyshuollon asiantuntemusta voi                             käyttää apuna erityistilanteita arvioitaessa. Työnantajan on varmistettava, että                             maskeja tai suojaimia on riittävästi saatavilla.

 

  Työnantaja voi poistaa käytöstä riskiarvioinnin perusteella sosiaali- ja tauko-

  tilat. Työnantaja tekee päätöksen vaarojen ja riskien arvioinnin perusteella.                             Työnantajan on kuitenkin huolehdittava, että työpaikalla tai sen välittömässä                             läheisyydessä on työntekijöiden käytettävissä työn luonne ja kesto sekä                             työntekijöiden lukumäärä huomioon ottaen riittävät ja asianmukaisesti                             varustetut peseytymis-, pukeutumis- ja vaatteiden säilytystilat, ruokailu-, lepo-                             ja käymälätilat sekä muut henkilöstötilat.

Työsuojelutoimikunta on kokoontunut 30.3.2021. Kokouksessa on tehty työpaikan riskiarvio, jonka perusteella on laadittu toimenpidesuunnitelma covid-19 -epidemian hillitsemiseksi. Työsuojelutomikunnan kokouksen pöytäkirja liitteenä.

 

 

 

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää seuraavat toimenpiteet covid-19 epidemian hillinnästä:

Kunnan toimitiloissa on käytettävä hengityssuojainta tai visiiriä aina silloin, kun työntekijä poistuu omalta työpisteeltä. Työnantaja valvoo hengityssuojainten käyttöä, opastaa niiden käytössä sekä tarjoaa suojaimet työntekijöiden käyttöön. Hengityssuojaimiin liittyvästä koulutuksesta vastaa työsuojelupäällikkö.

Kaikissa yhteisissä tiloissa noudatetaan 2 metrin turvaväliä. Sosiaalitilojen käyttöä rajataan siten, että samaan aikaan taukotiloja voi käyttää enintään 2 henkilöä kerrallaan. Sosiaalitilojen käytöstä pidetään lokikirjaa, jonka avulla mahdolliset altistumiset saadaan kartoitettua tarkasti ja todenmukaisesti. Sosiaalitilan käyttäjä kirjaa lokiin oman saapumisaikansa ja poistumisaikansa. Lokikirjan käyttö ei ole velvoittavaa, mutta työnantaja suosittelee sitä vahvasti, jotta mahdolliset altistumiset saadaan jäljitettyä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Lokikirjan käytöllä voidaan ehkäistä jatkossa työntekijöiden massakaranteeneihin asettaminen.

Tekninen toimi on omalla toimialallaan tehnyt vaarojen arvioinnin, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota huoltovarmuuteen, jossa minimoidaan joukkoaltistumisen riski. Sosiaalitoimen osalta tartuntatautien riskiarvio on tehty syksyllä 2020, jolloin asiaa on käsitelty myös aluehallintoviraston työpaikkaselvityksen yhteydessä.

Valtioneuvoston ja THL:n antamien päätösten ja ohjeistusten perusteella riskimaista (= maat, joiden kohdalla matkustusrajoitukset ovat voimassa) Suomeen palaajia/saapuvia koskee joko viranomaisen määräämä karanteeni tai joka tapauksessa omaehtoinen karanteeni, joka ei salli työpaikalle menoa. Jos työntekijä palaa omaehtoiselta tai työnantajan määräämältä matkalta riskimaasta tai saapuu Suomeen riskimaasta eikä viranomainen määrää häntä karanteeniin, työntekijän on jäätävä omaehtoiseen karanteeniin. Jos kysymyksessä on työntekijän omaehtoinen matka, työnteon estyminen matkalta paluun jälkeen johtuu näissä tilanteissa työntekijästä johtuvasta syystä (seuraus on työntekijän itsensä aiheuttama) eikä palkanmaksuvelvollisuutta ole. Omaehtoisen karanteenin kesto on 14 päivää, mutta sen pituutta voi lyhentää koronatesteillä (THL:n ohjeistus)

Esimiehillä on valvontavastuu ohjeiden noudattamisesta.

Nämä toimenpiteen ovat voimassa kunnes alueen covid-19 tartuntatautiepidemiatilanne sallii rajoitusten purkamisen. Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden purkamisesta tehdään erillinen päätös.

 

Muutettu päätösehdotus Päätösehdotuksen mukaisten toimenpiteitten lisäksi tulee työntekijän, joka ei terveydellisistä syistä voi käyttää suojaimia, toimittaa tästä työnantajalle lääkärintodistus.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

Ptk tark.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa