Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.03.2021/Pykälä 46

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Loppukatselmoimattomuuden vuoksi raenneet rakennusluvat

 

Rakennuslautakunta 16.03.2021 § 46  

19/10.03.00/2021  

 

 

Rakennusvalvonta on selvittänyt ja koonnut rakennuslupa-asiat, jotka ovat rauenneet 1.1.2019 - 15.2.2021 välisenä aikana suorittamatta jääneiden loppukatselmusten vuoksi ja toimittanut rakennushankkeeseen ryhtyneille ilmoitukset rauenneista luvista ja ohjeistuksen, jossa pyydetään hakemaan uutta rakennuslupaa 16.6.2021 mennessä, mikäli rakennusluvan mukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.

Loppukatselmuksen tilaaminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus. Rakennuslupa, jonka voimassaoloajan määräpäivään mennessä ei ole loppukatselmusta suoritettu raukeaa rakennusluvan ehtojen ja MRL vastaisena.

MRL 153 §

"Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi.

Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut rakennusvalvontaviranomaiselle, että:

1) rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;

2) rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty;

3) muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty;

4) rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty 150 f §:ssä edellytetyt merkinnät ja tarkastusasiakirjan yhteenveto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle;

5) rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, on riittävässä laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle; ja

6) ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jos sellaista tarvitaan rakennuksen käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan, on saanut lainvoiman.

Rakennusvalvontaviranomaisen on laadittava loppukatselmuksesta pöytäkirja. Loppukatselmukseen sovelletaan lisäksi, mitä 150 §:n 2 momentissa säädetään siitä, keiden on oltava läsnä katselmuksessa sekä mitä 150 §:n 3 momentissa säädetään.

Katselmus voidaan toimittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa vain, jos se on välttämätöntä katselmuksen kohteena olevan asian selvittämiseksi.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönnetyn luvan voimassaoloaikana."

MRL 153 a §

"Rakennusvalvontaviranomainen voi hyväksyä rakennuksen tai sen osan käyttöön otettavaksi myös osittaisessa loppukatselmuksessa. Edellytyksenä hyväksymiselle on, että rakennustyö on vain vähäisiltä osin kesken ja että rakennus tai sen osa täyttää 153 §:n 2 momentin 2-6 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen.

Rakennusvalvontaviranomaisen on laadittava osittaisesta loppukatselmuksesta pöytäkirja. Osittaiseen loppukatselmukseen sovelletaan lisäksi, mitä 150 §:n 2 momentissa säädetään siitä, keiden on oltava läsnä katselmuksessa sekä mitä 150 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmusta myönnetyn luvan voimassaoloaikana myös silloin, kun rakennus tai sen osa hyväksytään käyttöön otettavaksi osittaisessa loppukatselmuksessa.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rakennuksen tai sen osan käyttöönoton edellytyksistä osittaisessa loppukatselmuksessa. "

MRA 76.4 §  MRA74-79 § on kumottu A:lla 12.3.2015/215

"Rakennustyömaalla voidaan lisäksi suorittaa rakentamisen valvomiseksi tarpeellisia muitakin tarkastuksia ja työmaakäyntejä. Katselmuksen ja tarkastuksen suorittamisesta tehdään merkintä rakennustyön tarkastus-asiakirjaan tai lupa-asiakirjoihin. Mitä tässä pykälässä säädetään, koskee myös rakennuksen loppukatselmusta."

MRL 182 §

" Jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti taikka lyö laimin niihin perustuvan velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomainen, kunnan määräämä monijäseninen toimielin 13 a luvun mukaisissa asioissa tai Turvallisuus- ja kemikaalivirasto markkinavalvontaviranomaisena voi päätöksellään velvoittaa niskoittelijan määräajassa oikaisemaan sen, mitä on tehty tai lyöty laimin. (22.8.2014/682)

Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevassa asiassa sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään."

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 2015 kumottu pykälä MRA 76.4 § on aiemmin mahdollistanut tulkinnan, jonka mukaan loppukatselmus voitaisiin suorittaa erillisenä tarkastuksena lupa-ajan päätyttyä. Tämän vuoksi määräaikaansa loppukatselmoimattomien rakennuslupa-asioiden rakennusten rakennusluvat ovat rauenneet, eikä näitä voida saattaa valmiiksi ilman uuden rakennusluvan myöntämistä ja asianmukaisten katselmusten suorittamista.

Kustavin kunnan 4.6.2019 hyväksytyn hallintosäännön ja maankäyttö- ja rakennuslain 182 § mukaisesti teettämisuhan ja mahdollisen uhkasakon voi määrätä rakennuslautakunta.

 

Esittelijä rakennustarkastaja Riku Latokartano

 

Päätösehdotus Rakennuslautakunta määrää 1.1.2019 - 15.2.2021 välisenä aikana loppukatselmoimattomuutensa vuoksi rauenneiden rakennuslupien mukaisille kiinteistönomistajille teettämisuhkana velvoitteen hakea uutta rakennuslupaa 16.6.2021 mennessä maankäyttö- ja rakennuslain 182 § nojalla. Rakennuslautakunta asettaa rauenneiden lupien kiinteistöille rakennuskiellon, kunnes olemassa olevien rakennusten lupa-asiat ovat asianmukaisesti kunnossa.

 

Päätös Rakennuslautakunta päättää asettaa rakennuslupa-asioissa laiminlyöneille kiinteistön omistajille velvoitteen hakea rauenneen rakennusluvan mukaiselle rakennukselle uuden rakennusluvan teettämisuhkana. Rakennuslautakunta päättää olla käyttämättä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista uhkasakkoa. Mikäli uutta rakennuslupaa haetaan 16.9.2021 mennessä myönnetään uudesta rakennuslupamaksusta 50% hinnanalenema koko lupamaksusta.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa