Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.03.2021/Pykälä 40

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kustavin opetustoimen hallinnon järjestäminen 1.6.2021 alkaen

 

KUSTAVIN OPETUSTOIMEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN 1.1.2021 ALKAEN

 

57 §  Kunnanhallitus 25.5.2020 (§ 104)

 

  Taivassalon ja Kustavin kuntien kesken on 9.7.1985 allekirjoitettu    sopimus kuntien yhteisestä koulutoimistosta ja viranhaltijoista.

 

 Sopimuksen 7.2 kohdan mukaan sopimus on voimassa toistaiskesi  yhden lukuvuoden kerrallaan, ellei sitä jommankumman sopimuskunnan               toimesta irtisanota. Irtisanomisaika on yksi lukuvuosi.

 

 Taivassalon kunnanhallitus on katsonut sopimuksen irtisanomisen  tarkoituksenmukaiseksi, koska nykyinen virkajärjestely on todettu               erittäin               kuormittavaksi. Samassa yhteydessä Taivassalon kunnanhallitus on tehnyt               Kustavin kunnalle esityksen, että sopimus päätettäisiin yhteisesti sopi-              malla päättymään 31.12.2020. Tämä helpottaisi Kustavin kunnan virka-                 järjestelyjä.

 

 Kustavin kunnan näkökulmasta sopimuksen purkaminen yhteisesti  sopien päättymään 31.12.2020 on mahdollista, jos kunnan virka-                järjestelyt saadaan toteutumaan tässä aikataulussa. Yhtenä alusta              vana vaihtoehtona on ollut esillä rehtori-koulutoimenjohtajan viran               perustaminen.

 

 Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee Taivassalon kunnanhallituksen  irtisanomisilmoituksen tiedokseen koskien Taivassalon ja Kustavin               kuntien välistä sopimusta yhteisestä koulutoimistosta ja sen viranhalti-              joista. Kunnanhallitus päättää lähettää em. irtisanomisilmoituksen                         johdosta kunnan virkajärjestelyitä koskevan               asian sivistyslautakunnan                 valmisteltavaksi.

 

 Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti.

  

  Sivistyslautakunta 8.9.2020

 

   Lukuvuonna 2020-2021 Kivimaan koulussa opiskelee 33 oppilasta.                Henkilöstöä koulussa on seitsemän; rehtori-luokanopettaja, kaksi                                           luokanopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja (työskentelee myös                                           varhaiskasvatuksessa), koulunkäynninohjaaja, siistijä ja keittäjä.                                           Rehtori­ luokanopettajalla on opetustunteja 25. Tämän lisäksi hän                                           hoitaa koulun hallinnollisia tehtäviä. Liitteessä nro 1 on viranhoitoon                             kuuluva tehtäväkuvaus.

 

 Kolmantena vaihtoehtona olisi neuvotella Taivassalon kanssa nykyisen               opetustoimen hallinnon sopimuksen uusimista, joka vaatisi Taivassalon               kunnalta mahdollisesti sivistystoimen hallinnon ja rehtorin tehtävien                    uudelleenjärjestelyjä.

 

 Neljäntenä vaihtoehtona olisi neuvotella jonkun muun lähikunnan  kanssa               sivistystoimenhallinnon ostamisesta Kustavin kuntaan.

 

 Kustavin kunnan Hallintosäännön 21 §:n mukaan valtuusto päättää  viran perustamisesta. Sivistyslautakunta lähettää virkajärjestelyiden               jatkovalmistelun kunnanhallitukselle.

 

 Liite 1: Rehtori-luokanopettajan viranhoidon tehtäväkuvaus

 

 Liite 2: Koulutoimenjohtajan viranhoidon tehtäväkuvaus

 

 Ehdotus:  Sivistyslautakunta käy keskustelun Kustavin  opetustoimen hallinnon järjestämisestä 1.1.2021 alkaen.               Lautakunta lähettää virkajärjestelyiden jatkovalmistelun               kunnanhallitukselle.

 

 Päätös:  Keskustelun jälkeen esittelijä teki muutosehdotuksen:  Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Kustavin               kunta lähtee neuvottelemaan yhteisen opetustoimen hallinnon               järjestämisestä Taivassalon kunnan kanssa.

 

 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 ______________________

 

 

Kh 21.9.2020  Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Taivassalon kunnalle, että

154 §  Kustavin kunta on sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti valmis

  lähtemään neuvottelemaan yhteisen opetustoimen hallinnon järjestämisestä               Taivassalon kunnan kanssa.

 

  Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  ____________________________

 

Kh 30.11.2020  Kustavin opetustoimen hallinnon järjestämisestä on pidetty Taivassalon

189 §  ja Kustavin välillä kaksi neuvottelua. Ne eivät ole johtaneet ainakaan  tässä               vaiheessa positiiviseen lopputulokseen, koska Taivassalon kunnan esittämä               ratkaisumalli on ollut kustannusvaikutukseltaan liian korkea hyväksyttäväksi.               Näin ollen asian valmistelua jatketaan kuluvan lukuvuoden loppuun saakka               kunnan koulutoimen ja keskushallinnon toimesta.

 

  Kunnanhallitukselle toimitetaan esityslistan mukana Taivassalon kunnan

  esitys sivistystoimenjohtajan viranhoidon tehtäväkuvauksesta ja kustannuk              sista.

 

  Ehdotus:  Kunnanhallitus merkitsee edellä esitetyn mukaisesti Kustavin               opetustoimen hallinnon järjestämistä koskevan tilanteen tiedokseen.

 

  Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

  ____________________________

 

 

Kunnanhallitus 22.02.2021 § 30 

 

 

Neuvotteluja Kustavin ja Taivassalon välillä yhteisen koulutoimen hallinnon järjestämiseksi on jatkettu 9.2.2021. Neuvotteluissa sopimusmalliksi on Taivassalon puolelta ehdotettu kuntalain 54 §:n mukaista sopimusta viranomaistehtävän hoitamisesta. KL 54 §:n mukaan kunnalle, kuntayhtymälle tai sen viranomaiselle laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, voidaan sopimuksella antaa virkavastuulla toisen kunnan tai kuntayhtymän viranhaltijan hoidettavaksi. Kyseessä olisi Taivassalon kuntaan sijoittuva sivistysjohtajan virka. Sivistysjohtajan työpanos jakautuisi siten, että Taivassalon osuus olisi aluksi 55 % ja Kustavin osuus 45 %, ja myöhemmin, kun Kustavin varhaiskasvatus siirretään sivistystoimen alle, virkaan liittyvät kustannukset jakaantuisivat tasan. Neuvotteluvaraa ei tämän enempää kuntien välisistä jako-osuuksista ole.

 

Taivassalon esittämät kustannukset Kustaville uudessa sopimuksessa 50 %:n osuudella olisi 48 500 €/v. Kustavin tulisi tämän lisäksi täyttää rehtori-luokanopettajan virka. Perusopetuslain 37 §:n mukaan jokaisella koululla, jossa järjestetään tässä laissa tarkoitettua opetusta, tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Jaetun sivistyjohtajan lisäksi rehtori-luokanopettajan tehtävän kustannusvaikutus olisi keskimäärin 65 000 €/v.

 

Opetustoimen hallinto on mahdollista järjestää myös siten, että rehtorin virkaan liitetään sivistyslautakunnan esittelijän tehtävät. Tämä järjestely ei vaadi lainkaan uuden viran avaamista opetustoimen hallinnon järjestämiseksi, sillä vaadittavat viranhoitoon liittyvät muutokset ovat mahdollista saattaa voimaan tehtävänkuvan muutoksella. Rehtorin palkkaus on OVTES:n hinnoittelutunnuksen 40301101 (Vuosiluokkia 1-6 käsittävän koulun rehtori, 12-23 palkkaperusteryhmää) mukainen 2 kalleusluokan mukaan 3803,44 - 4084,71 . Lisineen viran kustannukset olisivat keskimäärin 76 000 €/v. Aiemmin rehtorin virkaan on kuulunut luokanopettajan tehtäviä, ja uudessa järjestelyssä tehtävään on järkevää liittää opetustehtäviä, mutta luokanopettajan tehtäviä ei kuitenkaan ole tarkoituksenomaista liittää enää virkaan. OVTES:n mukaan yhden tai useamman vuosiluokkien 1-6 koulun ja erityiskoulun (myös vuosiluokkien 1-6 koulun ja erityiskoulun yhteisen) johtajan opetusvelvollisuuteen voidaan lukea 1-12 tuntia riippuen koulun koosta. Tällä järjestelyllä Kustavin kuntaan tulisi perustettavaksi uusi luokanopettajan virka. Viran kokonaiskustannukset olisi arviolta n. 45 000 €/v. Rehtorin viran tehtäviin liitettävät opetustehtävät toisaaltaan alentavat opetuksen järjestämiseen liittyviä kuluja. Ennen rehtorin viran täyttämistä näiden kulujen osuutta on kuitenkin vaikea arvioida.

 

Kustavin ja Taivassalon väliseen yhteistyösopimukseen on kuulunut opetushallinnon lisäksi myös koulukuraattorin tehtäviä. Koulukuraattorin työpanos on ollut Kustaviin n. 2 x kuukaudessa, tehtävän hoitoon käytetty tuntimäärä on vaihdellut. Tehtävä on jatkossa mahdollista hoitaa yhteistyössä muiden lähikuntien kanssa, ostopalveluna tai oman sosiaaliohjaajan toimesta, jonka rekrytointi on parhaillaan käynnissä. Lisäksi Kustavin ja Taivassalon sopimukseen on kuulunut englanninkielen opettajan resurssia. Taivassalolla on mahdollista jatkaa kyseisen opettajan resurssin myyntiä ainakin seuraavan lukuvuoden ajan. On myös mahdollista, että englanninkielen opetus sopisi rekrytoitavan rehtorin opetusprofiiliin, jolloin opetus järjestyisi virkaan valitun toimesta.

 

Opetushallinnon järjestäminen Kustavin kunnassa itsenäisesti vaatii varsinaisten henkilöstökysymysten lisäksi muita hallinnon ratkaisuja. Näihin kuuluu mm. Priimus oppilashuollon tietojärjestelmän hankinta ja osuus sihteerin työstä. Nyt avoinna olevaan toimistovirkailijan tehtävään voidaan liittää näitä tehtäviä.

 

Varhaiskasvatus olisi järkevää uudella järjestelyllä siirtää sosiaalilautakunnan alaisuudesta sivistyslautakuntaan. Hallinnon muutokset vaativat hallintosäännön päivityksen. Päivitetty hallintosääntö tuodaan hallitus- ja valtuustokäsittelyyn uuden valtuustokauden alettua.

 

 

Esittelijä  vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

  

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää julistaa rehtorin viran haettavaksi ja nimeää rekrytointia varten valintaryhmän. Rehtorin viran tehtävänkuvaan liitetään sivistyslautakunnan esittelytehtävät ja muut nykyiselle sivistysjohtajalle kuuluvat tehtävät. Viran opetusvelvollisuus on 12 h/vko ja työaika kokonaistyöaika (toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika KVTES III luku 8 §). Rehtorin palkkauksessa noudatetaan OVTES:n hinnoittelutunnusta 40301101 (OVTES palkat ja palkkiot 1.4.2021 lukien). Kunnanhallitus päättää rehtorin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4084,71 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan 200 euron lisä sivistyslautakunnan esittelijän tehtävästä. Kustavin hallintosääntö päivitetään tarvittavilta osin siten, että hallintosäännössä sivistyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan tehtävät, viranhaltijat ja heidän tehtävänsä päivitetään vastaamaan esitettyä uudistusta.  Päivitetty hallintosääntö tuodaan hallitus- ja valtuustokäsittelyyn uuden valtuustokauden alettua. Varhaiskasvatus siirretään kokonaisuudessaan uuden viranhaltijan aloitettua virassa sosiaalilautakunnan alaisuudesta sivistyslautakunnan alle.

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se perustaa luokanopettajan viran edellä olevan esityksen ja sen perustelujen mukaisesti.

 

 

Päätös Kunnanhallituksen keskustellessa asiasta Sami Jalonen esitti päätösehdotuksesta poikkeavan esityksen, että Kustavin kunta jatkaa sopimusneuvotteluja Taivassalon kunnan kanssa sopimuspohjalta, jossa kustannusosuus on 50 %. Esitys raukesi kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi esitteljän ehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.

Kunnanhallitus nimesi valintaryhmään Jukka Lehtisen, Hilkka Oksama-Valtosen, Jarmo Mäntysen, Antti Ääritalon, Sami Jalosen, Kati Rekolan ja Jenni Leppäsen.

 

 

Kunnanhallitus 11.03.2021 § 40  

22/00.01.01/2021  

 

 

Kustavin kunnanvaltuusto on käsitellyt kokouksessaan 10.10.2005 eräiden virkojen ja toimien nimikkeiden muuttamista. Valtuusto on hyväksynyt 1.1.2006 alkaen koulunjohtajan nimikkeen muuttamisen rehtoriksi. Esittelytekstissä todetaan, ettei tehtävänimikkeen muutoksella ole vaikutusta palkkaukseen eikä tehtävien sisältöön. Rehtorin viran palkkauksen perusteena on opettajavirka.

 

Nyt avoimeksi julistettavan rehtorin viran perustehtävä on hallinnollinen, johon tämän lisäksi liittyisi opetustehtäviä. Kustavin kunnassa oleva rehtorin virkapohja perustuu nykyisin opettajavirkaan eikä virkapohja sovellu esitettyyn tehtävään. Tehtävää varten tulee siten perustaa uusi rehtorin virka.

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se perustaa rehtorin viran edellä olevan sekä kunnanhallituksen kokouksen 22.2.2021 esityksen perustelujen mukaisesti. Rehtorin viran tehtävänkuvaan tulee sisältymään sivistyslautakunnan esittelytehtävät ja muut nykyiselle sivistysjohtajalle kuuluvat tehtävät. Viran opetusvelvollisuus on 12 h/vko ja työaika kokonaistyöaika (toiminnalliset vaatimukset huomioon ottava toimistotyöaika KVTES III luku 8 §). Rehtorin palkkauksessa noudatetaan OVTES:n hinnoittelutunnusta 40301101 (OVTES palkat ja palkkiot 1.4.2021 lukien). Kunnanhallitus päättää rehtorin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4084,71 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi maksetaan 200 euron lisä sivistyslautakunnan esittelijän tehtävästä. Oheismateriaalina sivistystoimenjohtajan viranhoidon tehtäväkuvaus.

Kunnanhallitus päättää esittää lisäksi valtuustolle, että nykyisen rehtorin viran, joka on opetusvirka, nimike muutetaan luokanopettajaksi. Tämän lisäksi ei ole tarvetta perustaa uutta luokanopettajan virkaa, jotta muutokset opetushallinnon järjestämiseksi voidaan toteuttaa.

Kustavin hallintosääntö päivitetään kunnanhallituksen päätöksen 22.2. 2021 mukaan tarvittavilta osin siten, että hallintosäännössä sivistyslautakunnan ja sosiaalilautakunnan tehtävät, viranhaltijat ja heidän tehtävänsä päivitetään vastaamaan esitettyä uudistusta.  Päivitetty hallintosääntö tuodaan hallitus- ja valtuustokäsittelyyn uuden valtuustokauden alettua. Varhaiskasvatus siirretään kokonaisuudessaan uuden viranhaltijan aloitettua virassa sosiaalilautakunnan alaisuudesta sivistyslautakunnan alaisuuteen.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa