Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kustavin kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://asiakirjat.kustavi.fi:80/djulkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 11.03.2021/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Aloite työpaikkaliikunnasta

 

Kunnanhallitus 11.03.2021 § 38  

24/01.04.04/2021  

 

 

Rakennustarkastaja Riku Latokartano on toimittanut aloitteen työpaikkaliikunnasta 1.3.2021. Aloite on esityslistan liitteenä. Latokartano ehdottaa, että Kustavin kunta tarjoaisi määritellyn kokeilujakson ajan henkilöstölle mahdollisuuden käyttää työaikaa 1 - 2 tuntia viikossa työpäivän aikaisiin liikuntasuorituksiin osana Kustavin kunnan työhyvinvoinnin kokonaisvaltaista kehittämistä. Työpäivän aikainen liikuntasuoritus voi olla esimerkiksi kävely- tai juoksulenkki, kuntosaliharjoittelu, frisbeegolf-kierroksen pelaaminen tai erä tennistä. Kokeilujakson kestoksi esitetään 1 vuosi. Liikuntasuorite tulisi tarvittaessa hyväksyttää lähiesimiehellä, sillä tietyt liikuntamuodot on rajattava pois työntekijöiden työpäivän aikaisen tapaturmavakuuttamisen vuoksi. Liikuntasuoritteen tulee aloitteen mukaan tapahtua kesken työpäivän, jolloin työpäivä ei saa alkaa tai päättyä suoritteeseen, mikä estäisi mahdollisen väärinkäytön. Suoriteaikaa ei voida kerryttää, jolloin maksimiaika on aina 2 tuntia kutakin viikkoa kohden. Suoriteaika lasketaan mukaan normaaliin viikkotyöaikaan.

 

Aloitteen mukaan kokeilujakson rajaus voidaan tarvittaessa tehdä päätetyöskentelyä (toimisto- ja tietotyö) suorittavaan henkilöstöön, jolloin ei tulisi tarvetta ajoittaiseen tuuraukseen työtehtävien osalta. Tällöin liikuntasuorituksen ryhtymispäätös voidaan tehdä kokeilujakson ajan täysin itsenäisesti, ilman mitään vaikutusta muihin työntekijöihin. Päätetyöskentelyn fyysisesti passiivinen luonne yhdessä vähäisen vapaa-ajan liikunnan kanssa uuvuttaa työntekijää huomattavasti. Päätetyöskentely on ainoita työkokonaisuuksia, jossa liikkuminen on lähes mahdotonta.

 

Latokartanon aloite työkyvyn tukemisesta on sinällään hyvä ja tärkeä. Aloitteen mukaista rajausta kokeilua koskevaksi toimisto- ja tietotyötä suorittaviin henkilöihin ei voida perustellusti tehdä, sillä työntekijöitä tulee kohdella tasavertaisesti ja yhdenmukaisesti. Työelämän syrjintä on kielletty yhdenvertaisuuslaissa. Työntekijöiden tasapuolisesta kohtelusta säädetään työsopimuslaissa. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Koko kunnan henkilöstöä koskevana hankkeena kokeilun kustannusvaikutukset olisivat merkittävät ja lisäksi se saattaisi aiheuttaa riskejä myös toimintoihin henkilöstömitoituksen kautta. Päiväkodin suhdeluvuista l. henkilöstömitoituksesta on säädetty varhaiskasvatuslaissa ja valtioneuvoston asetuksessa. Päiväkodin henkilöstön kohdalla yhden viikkotunnin liikunta työaikana merkitsisi yhden kokonaisen työpäivän sijaistarvetta viikossa. Kahden tunnin osalta sijaistarve olisi kaksi päivää. Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään vanhuspalvelulaissa. Vuorotyöhön esitetty malli ei sovellu lainkaan. Erityisesti vanhuspalveluissa on ollut haasteita sijaisten rekrytoinneissa.

 

 

Esittelijä vs. kunnanjohtaja Kati Rekola

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää asettaa työhyvinvoinnin kehittämiseksi työryhmän. Työryhmään kutsutaan toimialajohtajat ja lähiesimiehet sekä vapaa-aikasihteeri. Vapaa-aikasihteeri toimii työryhmän koollekutsujana ja sihteerinä. Kunnanhallitus määrittää työryhmän tehtäväksi valmistella esityksiä ja ehdotuksia henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työryhmän valmistelemat esitykset tuodaan kunnanhallituksen päätettäväksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa